XXVI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2022-12-21

Zwołuję w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXVI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołu z XXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
  5. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/57/2022 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2022.
  6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Dzielnicy Piecki-Migowo.
  7. Informacja nt. harmonogramu naboru wniosków do budżetu Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2023.
  8. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
  9. Komunikaty i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski