XXVIII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-03-02

Zwołuję w dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XXVIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem i wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2023.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo rejon ulicy Wołkowyskiej w mieście Gdańsku".
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Górny - park retencyjny Wileńska w rejonie ulicy Sobieskiego w mieście Gdańsku".
 11. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski