XXIX sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-03-21

Zwołuję w dniu 22 marca 2023 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo (obrady zostaną przeprowadzone w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/66/2023 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 02.02.2023 r. w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.
  5. Komunikaty i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I4MGM0NTgtODZkMy00NDA1LWJlMDYtMTQ5Zjg1OGRiOWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2f1b88d-9cd1-4cf9-b805-305fe0a418fc%22%2c%22Oid%22%3a%2283b961f9-c667-4a19-ae30-fd715b8c9575%22%7d