XXXIV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-03-14

Zwołuję w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXXIV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Piecki-Migowo dot. kontroli realizacji budżetu za rok 2023.
  6. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/81/2024 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 24.01.2024 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2024.
  7. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
  8. Komunikaty i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski